11 فروردین
د غد غه ها و د ر د د ل ها ي نو روزي - ١

يكسا ل قبل با " پيا م نوروزي " و گفتگو ي ا نتقا د ي " شب عيد د ر بهشت زهر ا" اين و بلا گ آ غا ز به كا ر كر د. شر و ع سا ل ١٣٨٥هم با " تبر يك سا ل نو " و شعر زيبا ي " بها ر سو گو ار " به شما د و ستا ن گر ا نمهر بو د. سو مين مطلب ، با ز گو ئي گو شه ا ي ا ز دغد غه ها ي و ا قعي همو طنا ن عزيز ما ن د ر آ ستا نه سا ل جد يد ا ست.

*****
سا ل تحو يل را جا ي همه شما خا لي به ا تفا ق سر كا ر خا نم و بچه ها ! د ر ا يسا تيس ( يا فر ا فيژ ، نا م قد يم يز د )
بو د يم ." يز د " ي كه سر ز مين نيكا ن و نما د آ ئين ا هو ر ا ئي " پند ا ر نيك ، گفتا ر نيك ، كر د ا ر نيك "
ا ست . تقا ر ن حلو ل سا ل نو با ا ر بعين حسيني ( ع ) با ر معنو ي و يژ ه ا ي به لحظه لحظه ز ما ن د ا د ه
بو د !
طبيعت زيبا و ر وحبخش بها ر ي ، مسا فر ا ن با صفا ي نو ر و ز ي ا ز جا ي جا ي ا ير ا ن و مهما ن
نو ا ز ي يز د ي ها ي زير ك و صميمي ، خا طر ه انگيز و ا فتخا ر آ ميز بو د. من ا ز ميا ن د هها خا طر ه ،
نكته و گفتگو ، فقط يكي ر ا بر ا ي شما ا نتخا ب كر د ه ا م :

*****

شا مگا ه سو م فر ور د ين - ٨٥ ا ست ، به با ز د يد با غ ز يبا ي مشير ا لمما لك رفته ا يم . ا ز بر نا مه ها ي
خو ب ساز ما ن مير ا ث فر هنگي و گر د شگر ي د ر سا ل ها ي ا خير ، تر ميم و ا حيا ي بنا ها ي با
معما ر ي سنتي بر ا ي ا ستفا د ه ها ي آ مو ز شي ، فر هنگي و گر د شگر ي است ، كه با غ – هتل
مشير ا لمما لك نيز ا ز آ ن جمله ا ست . تعد ا د ز يا د ي بر ا ي با ز د يد و يا صر ف شا م آ مد ه ا ند
و قد م به قد م ، تبريك ، احو ا لپر سي و ا ظها ر محبت و د و ستي ا ست.

*****

د ر هنگا م با ز ديد ا ز فضا ي سبز و ز يبا ي هتل ، ما د ر ي د ر د مند به ا تفا ق فر زند جو ا ن خو د
لب به شكا يت با ز كر د :
-- با ا لا خر ه چي ميشه ؟! فر زند م فا ر غ ا لتحصيل مهند سي پز شكيه ، بيكا ر ه ، تو ا ين ا و ضا ع
تصميم د ا ره به خا رج بر ه ، سر با ز ي هم د ا ره ، ا خه چر ا مسئو لين قد ر ا ين جو و نا ر و
نمي د و نن ؟ ؟
++ بله د ر سته ، جو ا نا ن سر ما يه ها ي ا صلي كشو ر ما هستند ، ر و به آ يند ه ا ند و آ يند ه كشو ر
و ا بسته به حضو ر آ نها ست . من هم با شما مو ا فقم كه د ر عمل كسي قد ر آ نها را نمي د و نه ! و لي با يد
اميد د ا شت و تلا ش كر د ، خد ا هم كمك خو ا هد كر د .

** د ر طي ا ين سئو ا ل و جو ا ب ، ١٥-٢٠ نفري به د و ر ما حلقه ز د ند و د ر د د ل ها ي نو رو ز ي ا د ا مه
يا فت. مر د ميا ن سا لي سئو ا ل كر د :
-- چي ميشه ! كا ر ا نر ژ ي هسته ا ي به كجا ميكشه ؟ ! كشو ر چي ميشه ؟ !
++ د ر بلند مد ت، همه چيز ر و خو ب مي بينم ، چون كشو ر ما جمعيت جو ا ن و با ا ستعد ا د و تحصيلكرد ه ا ي د ا ره
و منا بع ا نسا ني د ر د نيا ي ا مر و ز حر ف ا و ل ر و د ر تو سعه و پيشر فت مي ز نه . اما پيش بيني كو تا ه مد ت
مشگله ، د ر شر ا يط پر مخا طر ه ا ي قر ا ر گر فته ا يم . ما بجا ي خر يد ن فر صت و اعتما د ساز ي با جها ن ،
به ا ستقبا ل خطر ر فته و عملا" د نيا ر و د ر مقا بل خو د قر ا ر د ا د ه ا يم ! ! اميد و ا رم مملكت ا ز اين مر حله خطير به
سلا مت عبو ر كنه ؟ ! نبا يد د ر مقا بل ز و ر گو ئي و قلد ر ي قد ر تها ي سلطه گر تسليم شد ولي همين هم نيا ز به تد بير ، ا نسجا م عمو مي
و تو جيه ا فكا ر عمو مي د ر سطح ملي و بين ا لمللي د ا ر ه !.

** جو ا ن حد و د ا" ٣٠ سا له ا ي و ا ر د بحث شد :
-- آ قا ي د كتر ! ما شما ر ا ا ز ١٨تير مي شنا سيم ، شما د ر اعتر ا ض به ظلمي كه به د ا نشجو شد ا ستعفا كر د يد ، ما
قد ر شما ر و مي د و نيم !
++ شما آ ن ز ما ن د ا نشجو بو د يد ؟
-- بله !
++ ا لبته ا ز نظر بعضي ، ا ين يك گنا ه و يك جر م نا بخشو د ني بو د و هنو ز هم تكر ا ر مي كنند ! !
-- آ نها خو د شو ن مجر م بو د ن و همه ا ين ر و مي د و نن !

** خا نمي با كو د كي د ر بغل و ا ز طبقه متو سط :
-- د ر سته كه شما مسئو ليت ا جر ا ئي ند ا ر ين و لي لطفا" صد ا ي ما ر و به گو ش مسئو لين بر سو نين !
++ من ا ر تبا طي با آ نها ند ا ر م ( با لبخند ! ) و ا ين ا حتما ل ر و بد ين كه ا گر ا ز ز با ن من چيز ي گفته بشه
ممكنه معكو س شنيد ه بشه ! !

*****

با ز هم طو لا ني شد ، با قي ( بقا يتا ن ! ) بما ند برا ي بعد !

" ا را د تمند و د و ستد ا ر همه شما "

11 فروردین - 4: 13 1 - لاهيجي
سلام دكتر و تبريك سال نو . در ايام انتخابات بسيار از شما نوشتم و حمايتها كردم كه وظيفه ام بود و هر آنكس را كه جبهه اصلاح طلبان واقعي منتخب ميكرد همين ميكردم . اما واقعيت اين است كه رياست جمهوري در ايران نياز به چهره كاريزمائي خاصي دارد كه در وجود شما نبود . ايجاد و شور و بر انگيختن هيجان و ايجاد موج . كاري كه شما به واسطه نجابت خاص تان هيچ وقت نميتوانيد انجام دهيد . هر چند حركت شما بسيار درست و پسنديده بود اما نگاهي جامعه شناختي به جامعه ايراني اينگونه ميطلبد . به نظر من فردي اينچنيني به عنوان نماينده اصلاحات وارد ميدان ميشد و اگر جواب اين است كه بهتر نداشتيم پس شكست حق مان بود . اينها را به اين واصطه ميگويم كه از هم اكنون دنبال چند كيس مناسب با شرايط اينگونه باشيم صدالبته در سايه . اميد كه اينگونه باشد .
11 فروردین - 5: 48 2 - دلارام اکار
سلام: (دوباره تولدتون مبارك) اول از اين كه وجود خوب شما كادو بزرگي است. پس بهتره خودتونو نصف كنيد.(شوخي) پس كادو بزرگي وجود دارد كه اميدوارم قدرش را بدانم............................ همين قدر كه در كنار ما هستيد براي من كافي است.. دكتر مصطفي ما هم در اين زمان بهترين مصطفي است..... من و همه ي بچه ها دوستون داريم.. موفق باشيد و سربلند.... ***** سلام - متشكر م - اميد و ا ر م شما و همه جو ا نا ن بر و مند اين مر ز و بو م شا د و سلا مت و سر بلند با شيد .
11 فروردین - 10: 54 3 - آدم
سلام آقاي دکتر عيدتون مبارک من باز هم يادم رفت براي هر يادداشت شما پيغام بذارم. من و شما یکی از افراد این مملکت هستیم و دغدغه هایی داریم که بعضی ها که باید به آن رسیدگی کنند اصلا نگاه هم نمیکنند یا اصلا برایشان صرف نمیکند. شاید از این نظر است که خوشحالم رییس جمهور نشدید تا فحش خور شما هم مثل ما (آن موقع که تبلیغ میکردیم) ملس شود. نباید لاپوشانی کنیم که ایران تا مرز جنگ در حال پیشروی است چه جنگ بشود و چه جنگ نشود ایران امروز ایران دوره جنگ با عراق نیست. هر جنگی هزینه ای دارد هر جنگی به خاطر از دست ندادن داشته ها است. جوان امروز فکر میکند آن موقع 5 سال جنگیدیم و سه سالش بیهوده بود بعد به خودش می گوید حالا که بدتر است چرا من بروم کشته شوم شاید راست بگوید سال ها مقامات بلند پایه ایران درست یا غلط هر چه از اتم و هسته داشتیم و میدانستیم حتی از ایران و ایرانی مخفی کرد چه رسد به خارجی ها حالا هم دنیا دانسته و آب هم از سرمان چند وجبی گذشته است. جوان آن روز ایرانی محبوبی داشت که تا میگفت بروید همه میرفتند اما حالا(به جایش چند نقطه میگذارم.....) خیلی ها را می بینم که میگویند مگر دیوانه باشم که بروم و بجنگم یکی با یکی دیگر دعوا دارد و تو سر هم میزنند چرا من باید هزینه اش را بدهم؟ اما همه آنها در یک نکته وحدت دارند همه میگویند باید انرژی هسته ای سالم داشته باشیم و به آمریکا و جرج بوش چه؟! اصلا گور پدر جرج بوش! ولی همین ها از سیاست ورزی بعضی مقامات ایرانی گله دارند. شاید برای همین است که همه دنبال معافیت به هر قیمتی هستند یا دنبال یک دعوت نامه برای خروج از کشور. حتما پدر، برادر، یا دوستی را در فامیل خود دارند و می بینند که هزینه جنگی شدند که هنوز معلوم نیست نتیجه اش چیست و نمیخواهند مثل آنها هزینه شوند. خیلی ها دوست دارند سرمایه بمانند، سرمایه هایی که اگر هم در گردش نیفتند و درآمد نشوند حد اقل قرض الحسنه ای باشند برای قرعه کشی. (می دانم که شما می دانید اینها را برای آنهایی نوشتم که چشم هایشان را بر روی واقعیت ها می بندند)
12 فروردین - 0: 24 4 - علي
با سلام اقاي دكتر كو گوش شنوا مردم تا موقعي همش حرف مي زنند و مثل صف نانوايي بدون هدف مي روند راي ميدهند حقشون هست
12 فروردین - 1: 17 5 - محمد
کشتی شکستگانيم ای باد شرطه برخيز باشد که بازبينيم ديدار آشنا را در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل هات الصبوح هبوا يا ايها السکارا ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درويش بی‌نوا را
12 فروردین - 6: 32 6 - علي
سلام آقاي دكتر معين........ (28روز ديگه...)آن موقع كه در سفر بوديد 3 فروردين بود...امروز 12 فروردينه. مي خواستم نظر شما رو در مورد اين چنگ ودندان نشان دادن و اين حماقت بدانم!!! فراموش نكنيد كه شما نيز قرار بود در اين مملكت رئيس جمهور شويد...البته تفكر شما ما رو به اينجا نمي رساند...... منتظر نظر شما هستم و بدانيد كه نظر شما به عنوان رئيس جمهوري كه به او راي دادم و داديم قابل توجه است...علي ***** سلا م علي جان - د ر ا د ا مه ، با ز هم د ر اين ز مينه گفتگو كر ديم كه د ر پست بعد ي ملا حظه خو ا هيد كر د .
12 فروردین - 1: 12 7 - شيما
سلام من هم شما رو در مسجد حظيره ديدم اميدوارم سال نوي خوبي داشته باشيد. ***** سلا م - مبا رك ! ا ر ا د تمند!
12 فروردین - 10: 20 8 - امير وفا
معين عزيز. اين جاي خرسندي است كه مينويسي و در موقعيتهاي مختلف با مردم دردل ميكني اما به نظرم اين كافي نيست.... به نظر شما چه كار ديگري ميشود كرد؟ چگونه ميشود صداي اعتراض جمعي از مردم را به گوش آنان كه قصد شنيدن ندارند رساند و چگونه ميشود به جمعي ديگر از مردم قبولاند كه مملكت در ورته سراشيبي است در حالي كه چنان سرمست شعارهاي دولتند كه هيچ انتقادي را از آن برنمي تابند....و گفت كه انرژي هسته اي حق مسلم ماست (با تمام حق بودن حرف) قرآني است بر سر نيزه تا حق والا تري ربوده شود.
13 فروردین - 0: 46 9 - علي
سلام . تبريك مي گم . اميد وارم اينبار هم به من سر بزنيد . انبار يه مقاله نوشتم اميدوارم نظرتون رو در بارش بخونم . مي دونم خيلي فرصت نداريد ولي برام خيلي مهمه نظرتون رو بدونم .
13 فروردین - 7: 48 10 - دانيال
سلام دكتر معين عزيز از اينكه مردم ما براي درد دل به شما مراجعه كردند بسيار خوشحالم. به سبب اينكه اين مطلب نشان از اعتماد عمومي به قشريه كه جامعه به اونها نياز داره. البته من از اون دسته افرادي بودم كه بعد از انتخابات معتقد بودم اصلاح طلبان شكست نخورده اند و بايد به راه درست كه راه ملت در گذر تاريخ بوده و راه پيامبران در عمر بشريت قدم بگذارند -چون پتانسيلش رو دارن- و براي هر كسي دلايلم رو گفتم قبول كرده اميدوارم محيط سالم بشه راستي آقاي دكتر در مورد حوادث دانشگاه شريف چه نظري داريد؟ درپناه حق ***** سلا م د ا نيا ل عز يز - د ر پيشگا ه خد ا وند همگي مسئو ليم و پا سخگو ، ا گر به ر و ز نا مه ها ي د و ر ه و ز ا ر ت من د ر سا لها ي هشتا د تا هشتا د و د و مر ا جعه كنيد ديد گا ههاي اينجا نب د ر با ره دفن شهد ا د ر د ا نشگا ه ها و ا ما كن عمو مي و منطق همر ا ه با تو هين و ...د ر ر و ز نا مه ها ي ر ا ستگر ا و اطلا عيه هاي نها د ها ي ذير بط پي مي بر يد.
13 فروردین - 0: 44 11 - هدي سليمي
سلام آقاي دكتر سال نو رو بهتون تبريك مي گم ... امروز آخرين روز از تعطيلات نوروزي ست باز هم مانند سال هاي قبل در راستاي سال جديد قرار مي گيريم و نمي دانيم كه چه اتفاق هايي در اين مملكت خواهد افتاد ولي آرزوي بهترين ها رو براي شما . ايران و ايرانيان دارم...منتظر نظرات با ارزشتون هستم....هدي ***** سلا م هد ي عزيز - سال نو مبا ر ك ! ***** گفتمش : خا ليست شهر از عا شقا ن --- اينجا نما ند مرد ر ا هي تا هو ا ي كو ي يا ران با يدش --- گفت : چو ن رو ح بها ران آ يد از اقصا ي شهر --- مر د ها جوشد ز خاك --- آ نسان كه از با را ن گيا ه ، و آ نچه مي با يد كنو ن ، صبر مر دان ودل اميد واران با يدش ! ( شفيعي كد كني )
13 فروردین - 11: 18 12 - حسام
جناب دکتر در وبلاگتون به جای ی و ک از ي و ك عربی استفاده می‌کنید. سعی کنید حرفه‌ای تر باشید خوب است. برای رفع مشکل به آدرس زیر رجوع کنید. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C ***** با سلام و تشكر !
14 فروردین - 5: 46 13 - ميثاق
سلام جناب آقاي دكتر راستش خيلي دوست دارم خدمت شما برسم و در رابطه با برخي از مسائل سياسي و حزبي با شما به گفتگو بنشينم.اميدوارم اين فرصت مهيا شود و بتوانم در فضايي آرام برداشت هاي خود را از انتخابات رياست جمهوري و همينطور راه اندازي جبهه ملي دموكراسي خواهي،نظرات خود را خدمت شما ارائه دهم. ارادتمند شما ***** سلا م - بفر ما ئيد!
14 فروردین - 9: 09 14 - محمدرضا
سلام آقای دکتر.آغاز بهار و سال نو مبارک.از اینکه با یه مقدار تاخیر سال نو را به شما تبریک میگم منو ببخشید.امیدوارم در سال جدید تقدیر شما و ما بهتر از آن چیزی باشد که در سال گذشته اتفاق افتاد.به امید داشتن ایرانی آباد و آزاد.یا حق. ***** سلا م - مبا رك ! ...غ .!.مهر با ن
15 فروردین - 0: 57 15 - دانشجوي رد شده از گزينش
با سلام و تبريك سال نو جناب دكتر با تمام احترامي كه برايتان قايل هستم بايد به عرض برسانم كه بنده از گزينش در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس مردود شدم (در زمان وزارت جنابعالي : پذيرفته شده در سال 1375 و اخراجي سال 1378) و عليرغم پيگيريهاي فراوان هيچگاه دليل آن را متوجه نشدم تا اگر اشكالي دارم خود را اصلاح كنم(در مرحله ارائه پايان نامه و در حاليكه بالاترين معدل را در بين همدوره ايهايم داشتم) . البته داستان مفصلي دارد و جزييات آن در پرونده ام است و مسئولان دانشگاه كه اين مسئله را بعد از 2.5 سال از پذيرفته شدنم به من ابلاغ كرده بودند در نهايت مرا محكوم كردند و گفتند (فقط شفاهي و نه كتبي و مستند) كه من يا عمالم نامه را از پرونده ام برداشته ام (عين جمله را نقل قول كرده ام) . خواستم از امكاناتي كه تكنولوژي فراهم آورده حرفم را به گوشتان برسانم. چون در آن زمان به من اين اجازه را نداديد. اگر زحمت بكشيد و حتي يك پيام كوتاه براي من بفرستيد ممنون ميشوم. من 2.5 سال وقتم هدر شد واين امر باعث بروز مشكلات بسيار بسيار زيادي در زندگي و آينده ام شد و شايد بتوان گفت مسير زندگيم را تغيير داد. ولي شايد در آن خيري بوده. ***** دوست ناديده عزيزم - سلام - كاش اين شكايتنامه متين و مظلومانه را در دوره وزارت به دستم رسانده بودي ، اينطور نبود كه شما نتواني ويا من نخواهم رسيدگي كنم ! اكنون متاسف و متاثرم ولي در آ نزمان امكان بر رسي و احيانا" رفع مشگل وجود داشت.برايت آرزوي سلامتي و موفقيت دارم!
15 فروردین - 7: 21 16 - bahar fadakar
salam doctor moeen aziz rasty yadam raft tavalodetan ra tabryk begoyam tavalodetan ham mobarak! ***** سلام بر بهار عزيز و فداكار ! سال نو مبارك و از محبت شما هم متشكرم!
15 فروردین - 9: 49 17 - دلارام اکار
سلام: حسرت به دلم موند كه در وبلاگ شما اول شوم! (اول نظر بدهم) ***** كاش همه حسرتها ! از اين نوع بود! ولي احساس و تلاش شما مثال زدني است! متشكرم
16 فروردین - 8: 32 18 - مجيد
سلام آقاي دكتر. سال نو را به شما تبريك مي گويم. در مطالبتون به مسئله هسته اي اشاره كرده بوديد. دوست داشتم بدونم كه اگر شما الآن رئيس جمهور بوديد با چه برنامه اي با اين مسئله برخورد مي كرديد. يك روز كه سوار تاكسي بودم (همون وقتي كه تازه روسيه و چين وارد بحث هسته اي ايران شده بودند) در تاكسي بحثي شروع شد و يك نفر گفت : آره اينها مملكت رو فروختند به روسها اگه خاتمي بود چه ها كه نمي كرد اون مسئله هسته اي رو سه سال به پيش برد. من براي حل مسئله هسته اي تنها دو راه حل مي بينم يكي همين راهي كه دولت كنوني دنبال مي كند( 1- ادامه غني سازي و تحمل تحريمهايي كه در انتظارمان است ) و ديگري روشي كه آقاي خاتمي دنبال مي كرد(2- تعليق و اعتماد سازي شايد تا انقلاب مهدي). آيا شما راه حل سومي سراغ داريد؟ و اگر نداريد واقعا در سه سال گذشته جز تعليق و اعتماد سازي چه كار كرديم شايد اين به نوعي پيشرفت تلقي شود كه حتماَ هم همينطور است اما آيا بايد بيشتر از 3 سال تعليق و اعتماد سازي كرد؟ پس هدف چه شد؟ انرژي هسته اي كجا رفت؟
16 فروردین - 0: 37 19 - دانشجوي رد شده از گزينش
با سلام واحترام بايد به عرض برسانم بنده چندين نامه به وزارت علوم، سازمان سنجش، گزينش دانشجو ، نهاد رياست جمهوري نوشتم ولي از هيچكدام جوابي نگرفتم جز انكه به من تهمت دزدي نامه از پرونده ام را زدند. ولي باور كنيد هدف من اصلا مظلوم نمايي ويا چيز ديگري نبود فقط خواستم درد دل كنم چون واقعا چنين ظلمي حق من نبود ( با شرايط بسيار سختي توانسته بودم خودم را تا اين حد برسانم). البته اين را هم به عرض برسانم كه در كنكور سال 78 دوباره شركت كردم و از يك موسسه غير انتفاعي فوقم را گرفتم ولي با صرف زمان و هزينه زياد چيزي را بدست آوردم كه مورد علاقه ام نبود. حيف كه در اينجا نمي خواهم اسمم آشكار شور ولي در سازمان سنجش(آقاي رحيمي) در گزينش(آقاي عسگري) و در تربيت مدرس (همه مسيولان از جمله آقاي دكتر سمنانيان و آقاي ساعي و...) همگي اين پرونده را به ياد دارند.در هر صورت از جوابي كه زحمت كشيديد متشكرم اگر راه حلي به ذهنتان ميرسد لطفا مرا راهنمايي بفرماييد. ***** با سلام مجدد - باز هم تلاش و ادامه تحصيل تا دكتري ، چه در دانشگاه هاي دولتي چه غير دولتي ، چه در داخل و چه خارج ! با آرزوي موفقيت شما .
17 فروردین - 2: 46 20 - mehdi
Salam. Man font va keynoard e farsi nadaram va majbooram be latin Farsi benvisam! hamchonani ke shoma be arabi minevisid. be nazare man doran vezarate shoma (doreye khatami) behtarin doreye amouzeshe aali bad az enghelab bood az har nazar ke begid (albate sharayete mojood e iran ra ham dar nazar migiram) va agar gheyd ha va band ha nabood bishak yeki az zharf tarin tahavolate amouzeshi iran etefagh mioftad. agarche aamouzesh va parvaraesh va daneshgah azad avameli mo-aser dar takhribe barname ha boodand. berim baraye ijad jebheye jadid
17 فروردین - 11: 54 21 -
دكتر معين عزيز سلام سال نو مبارك . انتخابات رياست جمهوري تجربه تلخي بود . اميدوارم همه آنهايي كه بايد !! از اين تجربه آموخته باشند و در وقتي ديگر به خطا دوباره نياموزند.هميشه سربلند و پيروز باشيد.
19 فروردین - 2: 23 22 - امين شاكري
با عرض سلام و احترام...آقاي معين ,از اينكه فراموش كردم تولدتون رو تبريك بگم شرمنده ام! من يك شكواييه از شما دارم به دو علت زير: ------1.چرا پيغام هايي مي گذارم,البته دو مورد آخر, در ليست نظات قرار نمي گيرد؟ ---- 2. ميلي كه هفته ي پيش زدم هنوز بدون جواب مونده , چكش نكردين يا جواب ندادين؟ ......... با عرض پوزش از جسارت ولي من به جواب ميلم احتياج دارم......باز هم ببخشيد.با تشكر
19 فروردین - 2: 43 23 - مهدي
سلام لطفا به من میل بزنید چون هرچه اینجا می نویسم پاک می کنید. من در مورد آته ایسم و ماهیت اسلام می خوام با شما حرف بزنم. وبلاگ من را هم وقت کردید ببینید.
2 مهر - 8: 31 24 -
سلام من به شماو خا نواده محتر متان باد دوستار شما مهندس احتشا مي فر ***** و با سلام و درود بر شما و خانواده عزيزو گراميتان ،متشكرم
27 آبان - 11: 35 25 -
یغعمهزغخیبغنمامنت
پزشک : "دانشمند مسئول"
رونمایی از "اولین گزارش وضعیت اجتماعی ایران"
پاسداشت دموکراسی و حقوق بشر : از میدان آزادی تا میدان التحریر
ویکی لیکس دولتی - از نوع شرعی و اخلاقی!!
برای دخترم سمیه
توسعه علمی - شرط بقا!
به كدامين گناه...؟! - باي ذنب قتلت؟
«پزشكي» و دشواري‌هاي مسئوليت
" راز و نیازی به درگاه خداوند صبور! "
گناه مضاعف !!
" آسايش دو گيتي "
" نگاهی طبیبانه به حقوق کودک و نوجوان "
نقش و رسالت اجتماعی دانشگاه
" اهل عشق ، اهل علم ، اهل تخت " !
" درد نامه "
هاست , هاستینگ , ثبت دومین , ثبت دامنه , دامنه , میزبانی وب , وب هاستینگ , نمایندگی هاست , نمایندگی دامنه , ثبت دامین , سرور اختصاصی , اجاره سرور